Garantie

     Op deze pagina vindt u de voorwaarden van de fabrieksgarantie van 25 jaar voor particulier gebruik en 5 jaar voor commercieel of openbaar gebruik.
     De fabrieksgarantie zoals vermeld op de website van de fabrikant is van toepassing, onverminderd onderstaande (aanvullende) voorwaarden.
 
     In dit schrijven van beperkte garantie hebben de volgende woorden de hieronder uiteengezette betekenis:
     ‘Koper’ betekent de oorspronkelijke koper van de goederen.
     ‘Verkoper’ betekent AlterWood en zijn opvolgers en/of rechtverkrijgenden garanderen aan Koper van de goederen dat gedurende een periode van 25 (vijfentwintig) jaar na aankoopdatum:


1.1

De goederen vrij zijn van gebreken in materiaal en vakmanschap.


1.2

De goederen niet scheuren, versplinteren, rotten, kromtrekken of schimmelen waardoor de constructie wordt aangetast.


1.3

Deze garantie wordt door Verkoper op de volgende voorwaarden verstrekt:
1.3.1 De goederen dienen uitsluitend te worden geïnstalleerd en gebruikt voor normale doeleinden binnen de Benelux.
1.3.2 Verkoper aanvaardt krachtens deze voorwaarden van beperkte fabrieksgarantie geen enkele aansprakelijkheid indien deze niet met een aankoopbewijs wordt overlegd.
1.3.3 Verkoper aanvaardt krachtens deze voorwaarden van beperkte fabrieksgarantie (of enige andere garantie, voorwaarde of borg) geen enkele aansprakelijkheid indien, om welke reden dan ook, de gehele prijs voor de goederen niet op de vervaldag is voldaan.
1.3.4 Verkoper aanvaardt krachtens deze voorwaarden van beperkte fabrieksgarantie geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. gebreken welke voortvloeien uit het opnieuw monteren van de goederen. Dit betekent derhalve dat de beperkte fabrieksgarantie geldt voor de eerste montage van de goederen en niet voor een volgende montage, met inbegrip van, doch niet beperkt tot situaties waarbij de goederen worden verplaatst naar een nieuwe locatie of opnieuw worden gebruikt.
1.3.5 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken aan de goederen welke voortvloeien uit door de koper geleverde en/of opgenomen tekeningen, ontwerpen of specificaties.
1.3.6 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gebreken welke voortvloeien uit: normale slijtage, misbruik, opzettelijke beschadiging, verwaarlozing door de koper en derden; abnormale werkomstandigheden, onjuiste montage als gevolg van het niet opvolgen van aanwijzingen van Verkoper zoals vermeld in de handleiding; verkeerd gebruik of wijziging of herstel van de goederen zonder schriftelijke toestemming van Verkoper; gebruik anders dan voor buitenbevloering voor normaal alledaags gebruik door bewoners; verschuiving, vervorming of gebreken in, doch niet beperkt tot, een tussenraam, montagebasis, post, steun, stut of anderszins, hoe dan ook veroorzaakt; markeringen op, of scheuren in het oppervlak veroorzaakt door, doch niet beperkt tot, spikes of andere scherpe, gepunte of gekartelde voorwerpen; overmacht, bliksem, orkaan, overstroming, brand, vloed, aardbeving, storm of andere natuurramp; milieu- of weersomstandigheden, schimmel, of luchtverontreiniging, schade veroorzaakt door, doch niet beperkt tot, brand, hete kolen van vuurhaarden, barbecues, schoorstenen en anderszins; donker worden of verbleken binnen de normale en/of redelijke, te verwachten grenzen, zoals uiteengezet in de handleiding, vlekken veroorzaakt door vreemde stoffen en/of afname van detaillering of profielen, breuken door onjuiste belasting of invloeden die normaal gebruik door bewoners te boven gaan, delaminatie, verrotting, desintegratie, verval, verslechtering of anderszins, als gevolg van het niet opvolgen van de specifieke aanwijzingen met betrekking tot opslag, snijden en afdichten van de goederen in overeenstemming met de handleiding.1.3.7 Bovenstaande voorwaarden van beperkte fabrieksgarantie betreft geen onderdelen, materialen of uitrusting welke niet door Verkoper zijn vervaardigd en koper profiteert in dit verband slechts van garantie of borg voor zover deze door de fabrikant aan Verkoper is verleend.

1.4

Van een vordering van de Koper welke is gebaseerd op een gebrek of fout in de kwaliteit of staat van de goederen zoals uiteengezet in deze voorwaarden van beperkte fabrieksgarantie dient Verkoper (zoals hieronder uiteengezet) binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek of de fout in kennis te worden gesteld. Indien Verkoper overeenkomstig dit certificaat van beperkte garantie van een geldige vordering m.b.t. enige van de goederen in kennis wordt gesteld, kan Verkoper de goederen (of het betreffende gedeelte) kosteloos vervangen of, zulks uitsluitend naar het oordeel van Verkoper, de verkoopprijs van de goederen (of een evenredig deel van de prijs) aan koper terugbetalen, in welk geval Verkoper geen verdere verplichtingen jegens koper heeft. Verkoper is derhalve niet verantwoordelijk voor kosten, uitgaven, of handelingen met betrekking tot de montage, verwijdering, afhandeling en/of vervanging van de goederen.


1.5

Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van Verkoper of verantwoordelijkheid voor gebrekkige producten krachtens de Consumer Protection Act van 1987 is Verkoper jegens Koper niet verantwoordelijk op grond van enige verklaring (tenzij deze frauduleus is) of enige impliciete garantie, voorwaarde of ander beding of enige plicht krachtens het gewoonterecht of krachtens de uitdrukkelijke voorwaarden van het verkoopcontract, voor winstderving of voor enige indirecte, bijzondere of bedrijfsschade of gevolgschade, kosten, uitgaven of welke andere eisen tot schadevergoeding dan ook (ongeacht of deze veroorzaakt worden door nalatigheid van Verkoper, zijn medewerkers of lasthebbers of anderszins) welke voortvloeien uit of in verband staan met de levering van de goederen of het gebruik of verkoop ervan door Koper, en de gehele verantwoordelijkheid van Verkoper krachtens of in verband met het contract gaat de prijs van de goederen niet te boven, behalve waar hierin uitdrukkelijk in deze beperkte garantie wordt voorzien.


1.6

Alle kennisgevingen dienen verzonden te worden aan Verkoper op zijn huidige, geregistreerde adres met de vermelding dat deze ter attentie zijn van de directeur samen met aankoopbewijs, een foto met gedetailleerde beschrijving van het gebrek.Druk- en zetfouten voorbehouden.
De laatste versie van deze garantiebepalingen zal altijd op deze pagina te vinden zijn. Eventuele vorige uitgaven komen automatisch te vervallen.